اسباب کشی منزل در اصفهان | کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar


اسباب کشی منزل در اصفهان | کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود  | sfahanbar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

فرموله  می‌کنیم.#قطارها در سکوی تحمیل p در زمان ¼?

برنامه‌ریزی نداشته باشد (یعنی یک اسباب کشی منزل اصفهان ؟

zr0fA zzð Þ ¼ < 360در غیر این صورت> 180> zo0ð Þ ؟

انتخاب پارامترهای ضریب wA، wD و wC مبادله بین!

فهرست تصاوير

شکل 1 اسباب کشی منزل اصفهان

شکل 2 کارتن حمل اثاثیه منزل اصفهان

فرموله  می‌کنیم.#قطارها در سکوی تحمیل p در زمان ¼?

aðbÞ r و xb dðbÞ ی اسباب کشی منزل در اصفهان ا xb:b A A b A DX:;p X:;pبرای یک اشغال سکوی منحصر به فرد در هر سکوی p، این تفاوت باید برای هر نقطه زمانی ورود an و برای هر سکوی p کوچکتر یا برابر با 1 باشد.aðbÞ r anxb dðbÞ o anxb r1, 8an AfaðbÞ9bAA:;pg, 8pAP:b A A b A DX:;p X:;pبا (5.7) تعداد قطارها در هر سکوی غیر منفی کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان است0raðbÞ r an xb dðbÞ o anxb r1, 8an AfaðbÞ9bAA:;pg, 8pAP: ð5:8Þb A A b A DX:;p X:;pموارد فوق سه نوع محدودیت را معرفی کردند(5.6) – (5.8) همراه با محدودیت های قبلی (5.2) و (5.3) تضمین می کند. شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان را نشان می دهد.

که قطارها در هما اسباب کشی منزل در اصفهان ن سکو و به ترتیب زمانی درست می رسند و حرکت می کنند. (این مورد به طور رسمی در ضمیمه مورد بحث قرار گرفته  sfahanbar است.)5.2.5. فرمولاسیون چند هدفه دو سطحیهدفی که ما روی آن تمرکز می کنیم، به حداکثر رساندن رضایت مسافران است که با دقت و قابلیت اطمینان اندازه گیری می شود. برای این منظور ما سه معیار را کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان در نظر می گیریم که بعداً در یک تابع هدف f (معادل (5.1)) به صورت مجموع وزنی به صورت زیر جمع می شوند.1. همه قطارها را برنامه ریزی کنید (قابلیت اطمینان). در اصل مدل توصیف‌شده ممکن است.

اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان

 برنامه‌ریزی نداشته باشد (یعنی یک اسباب کشی منزل در اصفهان ؟

پلکان ورودی و خروجی را به هر قطار اختصاص دهد) (Ineqs (5.2) و (5.3) ممکن است الزام‌آور نباشند). اما برای اینکه انگیزه ای برای برنامه ریزی همه قطارها وجود داشته باشد، تعداد قطارهای اعزامی به عنوان یک معیار بهینه سازی در نظر گرفته شده است. هر مسدود کردن کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان اختصاص داده شده 1 به کمک خواهد کرداین معیار عینیX Xf B xb: ð5:9Þt ATb ABt2. نارضایتی مسافران ناشی از تاخیر (وقت شناسی). هر قطار ارسال شده دارای زمان ورود و خروج است زمان. این زمان ها ممکن است از زمان ورود منتشر شده منحرف شود

^ ^و زمان حرکت dt و در اسباب کشی منزل در اصفهان نتیجه تاخیر ایجاد می کند.درنارضایتی مشتری ناشی از تاخیر بسته به میزان تاخیر و اینکه تاخیر در هنگام ورود یا خروج رخ داده است متفاوت است. ما این تحریف را با مرتبط کردن نارضایتی مشتری به تاخیر از طریق کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان جریمه مدل سازی می کنیمتابع fA برای تاخیر ورود و fD برای تاخیر خروج به عنوانX Xf A ^ xa,fAðaðaÞ در Þt ATa AAX Xtf D ^ xd:fDðdðdÞ dt Þt ATd ADتعریف fA و fD موضوع بحث است و می تواند توسط کارشناسان خدمات مشتری تعیین شود. ما برای مطالعه محاسباتی خود از یک تعریف ساده مجاز استفاده کردیم8.

 zr0fA zzð Þ ¼ < 360در غیر این صورت> 180> zo0ð Þ ؟

¼ <180fD z 8 1z در غیر اسباب کشی منزل در اصفهان این صورت:3. رضایت مسافر با حفظ ارتباطات (قابلیت اطمینان). به منظور ارائه خدمات راه آهن قابل اعتماد به2588 G. Caimi et al. / کامپیوترها و تحقیقات عملیات 39 (2012) 2578-2593شکل 9. توپولوژی ت کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان جمیع شده منطقه ایستگاه راه آهن مرکزی برن، سوئیس.مشتریان، ارتباطات بین قطارها باید حفظ شود. رضایت مشتری به دست آمده توسط اتصالات باربری زنده رود حفظ شده می تواند متفاوت باشد و ما فرض می کنیم که آنها در یک ماتریس تخمین زده می شوند. شکل 2 کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان را نشان می دهد.

W AR9T9 9T9 به اسباب کشی منزل در اصفهان عنوان بخشی از داده های ورودی. سپس رضایت کلی مسافران بر اساس اتصالات از طریق ارزیابی می شودجمع وزنیایکسf C ½ W t، t0 ct، t0:t، t0 AT، t at0این سه معیار بیشتر با جمع وزنی در یک تابع چند هدفه سلسله مراتبی ترکیب می شوند.f ¼ wB f B þwA f A þwD f D þwC f C : ð5:1Þما فرض می sfahanbar  کنیم که برنامه ریزی تمام قطارها مهم ترین معیار برای رضایت مسافران است. بنابراین، ضریب هدف مربوطه wB باید به اندازه کافی بزرگ انتخاب شود، به طوری که این معیار بر دو معیار عینی دیگر در هر راه حل امکان‌پذیر تسلط داشته باشد.

 کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 2 کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان

انتخاب پارامترهای ضریب wA، wD و wC مبادله بین!

نارضایتی مسافران اسباب کشی منزل در اصفهان ناشی از تاخیرها و رضایت مسافران حاصل از اتصالات حفظ شده را تعیین می کند.به رویکرد جمع وزنی و انتخاب وزن ها توجه کنید. روش جمع وزنی روشی است که معمولاً هنگام بهینه‌سازی بر روی چندین معیار استفاده کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان می‌شود. علاوه بر این، اساساً ذهنی است، زیرا یک توزیع کننده یا هر متخصصی باید وزنه ها را تامین کند. انتخاب وزن‌ها نشان‌دهنده اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر از نظر رضایت مسافران است. ما فرض می کنیم که این وزن ها به عنوان بخشی از داده های ورودی داده می شود.

علاوه بر این، در شکل 3 پیشنهاد می‌کنیم باربری زنده رود  که برنامه‌ریزی‌های متفاوتی باید به‌عنوان پیشنهاد برای توزیع‌کننده ارائه شود. با استفاده از مدل پیشنهادی می توان زمان بندی های مختلفی را برای وزن های مختلف محاسبه کرد. نتایج محاسباتی در بخش 6.6 این امکان را نشان می دهد.5.3.

حفظ ثبات هنگام برنامه ریزی در طول زمان در؟

یک مرحله برنامه ریزی فعلی، تصمیمات برنامه .

ریزی گذشته و افق تثبیت برای حفظ ثبات باید؟

در نظر گرفته شوند. این کار با اضافه کردن.

و با تغییر قیود در مدل برنامه ریزی مجدد؟

قطار ریاضی توصیف شده در بالا انجام می شود:

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.