اسباب کشی منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar


اسباب کشی منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود  | sfahanbar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

در حالی که انتظار می‌رود پیامی در مورد استفاده از لاین ?

2 106.62 106.16 4.23 3.893 اسباب کشی منزل اصفهان !

arah et al. / تحقیق حمل و نقل قسمت C 21 (2012) ?

شتاب در هر دو موقعیت انجام شد. حمل اثاثیه منزل اصفهان?

فهرست تصاوير

شکل 1 اسباب کشی منزل اصفهان

شکل 2 حمل اثاثیه منزل اصفهان

در حالی که انتظار می‌رود پیامی در مورد استفاده از لاین ?

تعداد تغییر خطوط غی اسباب کشی منزل در اصفهان رمنتظره را کاهش دهد (برای یک بحث مفصل از تأثیرات بالقوه پیام‌های خدماتی بر اقدامات ایمنی مختلف را ببینید مک‌دونالد، 2004). 3.1. شرایط عمومی ترافیک به منظور مقایسه شرایط عمومی ترافیک با و بدون سیستم از داده های مرکز کنترل ترافیک – حمل اثاثیه منزل در اصفهان TCC استفاده شد. جدول 3 میانگین سرعت ترافیک و اشغال هر راننده را در sfahanbar هر دو رانندگی خلاصه می کند.3.2. پروفایل های سرعت پروفایل های سرعت برای هر راننده ایجاد شد. شکل 3 نمونه‌ای از نتایج را برای راننده 02 نشان می‌دهد. شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان  را نشان می دهد.

خطوط عمودی پیام‌های اسباب کشی منزل در اصفهان ی را که برای راننده ارسال شده و فاصله دقیق نمایش داده شده در واحد سواری را نشان می‌دهند. انواع پیام ها از شرح جدول 1 پیروی می کنند. شکل 4 مشخصات سرعت متوسط ​​را برای همه رانندگان و صدک های 80 و 20 سرعت رانندگی سوژه ها را برای هر دو درایو (سیستم روشن/خاموش) نشان می دهد. 48 H. Farah et al. / تحقیق حمل و نقل  sfahanbar قسمت C 21 (201 حمل اثاثیه منزل در اصفهان 2) 42-56جدول 3 مقایسه شرایط عمومی ترافیک در طول آزمایشات میدانی. شماره راننده میانگین سرعت ترافیک (کیلومتر در ساعت) میانگین اشغال بین دروازه‌ها (%)OFF ON OFF ON.

اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان

2 106.62 106.16 4.23 3.893 اسباب کشی منزل در اصفهان !

108.07 106.29 4.29 4.95 100.71 101.98 4.16 4.127 106.47 107.66 4.59 4.418 107.09 107.88 4.63 4.099 103.81 105.02 5.69 4.4810 106.86 100.61 4.48 5.1911 85.50 100.11 9.71 4.6112 102.69 101.01 3.76 3.8113 102.39 103.51 3.58 3.8715 100.21 100.18 4.55 4.8916 106.15 107.27 3.73 4.1917 حمل اثاثیه منزل در اصفهان 99.76 101.98 4.11 3.8918 99.51 101.59 5.39 4.4019 100.58 101.22 4.71 4.9720 95.52 96.89 6.33 6.6121103.86 98.29 6.01 5.8324 86.36 96.54 9.76 6.9125 102.26 103.22 4.19 4.0327 101.17 100.10 4.42 4.3928 112.14 111.49 3.35 3.5129 104.29 102.95 4.26 4.9930 104.20 102.01 . بود که سیستم خاموش بود. برای بررسی معنی دار بودن این تفاوت ها، آزمون t انجام شد. نتایج

4.67 4.7132 99.81 اسباب کشی منزل در اصفهان 100.53 4.25 4.0133 97.40 99.73 6.26 6.0936 105.27 105.19 4.94 5.1537 101.91 100.68 5.82 6.2038 100.83 100.48 4.38 4.4442 98.18 97 حمل اثاثیه منزل در اصفهان.36 6.33 6.5143 100.32 100.88 4.73 4.6144 97.86 99.68 5.43 5.4845 100.62 99.15 4.86 5.8948 102.24 103.15 4.17 3.6649 99.79 104.56 4.95 3.8150 98.82 100.16 5.70 5.30150 SL100سیستم S1a روی SL100 S6SL100 S3S6SL100 SL100 S3S2c SL100 SL100 SL100 SL100 SL100SL100S2cS1140 سیستم خاموش است 130[کیلومتر در ساعت] 120110سرعت 100908070 200 400 600 800 1000 1200 1400 16000فاصله [x 101 متر]شکل 3. تاثیر سیستم بر مشخصات سرعت راننده 02.از شکل 4 می توان دریافت که وقتی سیستم روشن بود میانگین سرعت رانندگی، صدک 80 و صدک 20 کمتر از زمانی

 arah et al. / تحقیق حمل و نقل قسمت C 21 (2012) ?

42-56 491 اسباب کشی منزل در اصفهان 20115110105[کیلومتر در ساعت] 10095 سرعت 90 سیستم روشن -متوسط85 سیستم روشن -80th80 سیستم روشن -20thسیستم خاموش – متوسط75 سیستم خاموش -80th سیستم خاموش -20th700 200 400 600 800 1000 1200 1400 160فاصله [x 101 متر] شکل 4. مشخصات سرعت متوسط، صدک 80 و 20 برای هر دو درایو. جدول 4 میانگین سرعت ران حمل اثاثیه منزل در اصفهان ندگی بر اساس جنسیت جنسیت تعداد رانندگان میانگین باربری زنده رود سرعت رانندگی (کیلومتر در ساعت)سیستم خاموش سیستم روشن t-آمار (a = 0.05)همه 35 101.63 (5.14) 100.01 (4.40) 2.199مرد 15 100.08 (5.34) 99.84 (4.09) 0.874زن 20 103.17 (5.11) 100.18 (4.87) 14.281t-Statistic (a = 0.05) 3.452 0.446.شکل 2 حمل اثاثیه منزل در اصفهان را نشان می دهد.

نشان داد که میانگین س اسباب کشی منزل در اصفهان رعت‌های رانندگی و صدک‌های 80 در سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معنی‌داری دارند (به ترتیب P-value: 0.03 و 0.005). تفاوت در صدک 20 از نظر آماری معنی دار نبود. جدول 4 نتایج میانگین سرعت رانندگی همه رانندگان و بر اساس جنسیت در هر دو درایو را خلاصه می کند. 3.3. شتاب پروفایل های شتاب برای هر راننده در هر دو درایو (سیستم روشن و خاموش) حمل اثاثیه منزل در اصفهان ایجاد شد. شکل 5 نمونه ای از نتایج را برای درایور 02 نشان می دهد. با نگاهی به پروفایل های شتاب، نتیجه گیری نسبتاً دشوار بود، و بنابراین، تجزیه و تحلیل بیشتر با محاسبه نویز.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 2 حمل اثاثیه منزل در اصفهان

 شتاب در هر دو موقعیت انجام شد. حمل اثاثیه منزل در اصفهان?

توسط هرمان و همکارا اسباب کشی منزل در اصفهان ن ارائه شد. (1959) برای توصیف مجموعه راننده – ماشین – جاده در شرایط مختلف. صدای شتاب به عنوان ریشه میانگین مربع انحراف شتاب خودروتعریف می شود. به صورت (جونز و پاتس، 1962):sffiffiffiffiffiﻏ1 Z TACN ¼ ½aðtÞ aav 2dt ð 1 Þتی0 که در آن ACN نویز شتاب (m/s2)، T کل زمان صرف شده برای حرکت (s)، a(t) شتاب در زمان t (m/s2) و aav شتاب متوسط ​​(m/s2) است. . 50][m/sec 1شتاب 0-1-20]2[m/sec 1شتاب 0–0H. Farah et al. /  باربری زنده رود تحقیق حمل و نقل قسمت C 21 (2012) 42-56.یک سیستم دوربین به طور مداوم علائم خطوط جلوی وسیله نقلیه را شناسایی می کرد.

بنابراین عرض خط و فاصله وسیله نقلیه تا علامت گذاری ?

خطوط را می توان اندازه گیری کرد. پروفایل های.

تغییر مسیر برای هر راننده در هر دو درایو ایجاد شد?

شکل 6 اندازه گیری ها را برای راننده 02 نشان می دهد.

محور y فاصله نرمال شده از علامت گذاری ?

خط چپ را نشان می دهد. مقادیری بین 0 و 1 دارد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.