اسباب کشی منزل در اصفهان | کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar


اسباب کشی منزل در اصفهان | کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود  | sfahanbar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

مرحله 3: نیاز های ذینفعان را شناسایی کنید.مرحله 4:؟

هر ورودی در ستون i ماتریس اسباب کشی منزل اصفهان ؟

این شرکت دارای کارخانه های تولیدی در چین و دفاتر ؟

سوم، شرکت قصد دارد از 3PL برای کارگر حمل اصفهان ،؟

فهرست تصاوير

شکل 1 اسباب کشی منزل اصفهان

شکل 2 کارگر اسباب کشی منزل اصفهان

مرحله 3: نیاز های ذینفعان را شناسایی کنید.مرحله 4:؟

تعیین وزن رابطه ذینف ع اسباب کشی منزل در اصفهان اننیاز i و ذینفع مربوطه آن k با استفاده ازAHP فازی (مرحله 2.1-2.7)، یعنی cik2. توجه داشته باشید که R نشان می دهدمجموعه الزامات ذینفعان، یعنیR = {1، 2، . . . ، n}، در حالی که S مجموعه ای از سهامداران را نشان می دهددسته ها، یعنی S = {1، 2، . . . ، m}.مرحله 5: رتبه بندی اهمیت هر یک از ذینفعان را محاسبه کنیدنیاز:P ck1cik2 ð3-15Þwi1 ¼k2S که کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان در آن c1k رتبه‌بندی‌های اهمیت ذینفع k است. مرحله 6: الزامات ذینفعان (مرحله 3) و رتبه بندی اهمیت مرتبط با آنها (مرحله 5) را در HOQ2 کپی کنید.شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان را نشان می دهد.

مرحله 7: عوامل ارزیابی 3 اسباب کشی منزل در اصفهان PL را شناسایی کنید. مرحله 8: با استفاده از AHP فازی، وزن‌های رابطه بین عوامل ارزیابی i و نیازهای ذینفع مربوطه را با استفاده از AHP فازی تعیین کنید (گام‌های 2.1-2.7). توجه داشته باشید که در HOQ2، R مجموعه ای از عوامل ارزیابی را نشان می د کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان هد، یعنی R = {1, 2, . . . ، n}، در حالی که S مجموعه ای از الزامات  sfahanbar ذینفعان را نشان می دهد، یعنی S = {1, 2, . . . ، m}.مرحله 9: رتبه اهمیت هر یک از عوامل ارزیابی را محاسبه کنید:wi2 P wk1cik3 ð3-16Þ k2S که در آن c1 نشان‌دهنده درجه‌بندی اهمیت دسته ذینفعان i است.

اسباب کشی منزل در اصفهان |باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان |باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان

هر ورودی در ستون i ماتریس اسباب کشی منزل در اصفهان ؟

A را در cik ضرب کنید. سپس، مجموع مقادیر ردیف i را بر c1ik تقسیم کنید تا بردار ستون دیگری به دست آید: مرحله 10: فاکتورهای ارزیابی (مرحله 7) و رتبه بندی های اهمیت مرتبط با آنها (مرحله 9) را در HOQ3 کپیکنید.مرحله 11: 3PLهای جایگزین را شناسایی کنید. 10844 W. Ho et al. / سیستم های خبره با برنامه کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان های کاربردی 39 (2012) 10841-10850جدول فهرست مقدار شاخص تصادفی n 2 3 4 5 6 7 8 9RI(n) 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1. شکل 3. بردار ستون. مرحله 12:.

با استفاده از اسباب کشی منزل در اصفهان AHP فازی، وزن‌های رابطه بین 3PL i و عوامل ارزیابی مربوط به آن k, c4ik را تعیین کنید (مرحله 2.1-2.7). توجه داشته باشید که در HOQ3، R مجموعه ای از 3PLهای جایگزین را نشان می دهد، یعنی R = {1, 2, . . . ، n}، در حالی که S مجموعه ای باربری زنده رود  از عوامل ارزیابی را نشان کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان می دهد، یعن S = {1، 2، . . . ، m}مرحله 13: در نهایت، امتیاز کل  sfahanbar هر 3PL را محاسبه کنید: wi3 P wk2cik4 ð3-17Þ¼k2S 4. مطالعه موردیشرکت A یک شرکت مستقر در هنگ کنگ است که قطعات هارد دیسک را در سراسر جهان عرضه می کند.

این شرکت دارای کارخانه های تولیدی در چین و دفاتر ؟

منطقه ای در ایالات م اسباب کشی منزل در اصفهان تحده، ژاپن، کره و سنگاپور است. اخیراً، این شرکت تصمیم گرفته است سه وظیفه لجستیکی شامل حمل و نقل، حمل و نقل خارج از کشور و مدیریت موجودی را برون سپاری کند. دلایل برون سپاری این توابع به شرح زیر است. اولاً، شرکت قادر به انجام عملیات حمل و نقل بار نیست. به طور کلی، فرآورده‌های حمل و نقل هوایی، کانتینرهای هوایی را از خطوط هوایی ا کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان جاره می‌کنند و تمام محموله‌های مشتریان را ادغام می‌کنند. و در کانتینرهای هوایی بسته‌بندی می‌کنند تا مقرون به صرفه باشند. شرکت‌ها به‌ندرت مستقیماً به‌عنوان فرآورده‌های حمل و نقل هوایی با خطوط هوایی تماس می‌گیرند.شکل 2 کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان را نشان می دهد.

می‌توانند به ارسال‌کنن اسباب کشی منزل در اصفهان دگان در تهیه اسناد حمل، محموله‌های مناقصه به خطوط هوایی، و ارائه خدمات انتخاب و بسته‌بندی کمک کنند. دوم، شرکت باید قطعات هارد دیسک را به طور منظم برای رفع نیازهای فوری مشتریان فراهم کند. این شرکت مجدداً نشان می ده کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان د که اگر محصولات مستقیماً توسط 3PL به جای تیم لجستیک داخلی از کارخانه های تولیدی در چین ارسال شوند کارآمدتر است. به این دلیل است که 3PL به شرکت کمک می کند تا در زمان رسیدگی به ترخیص های سفارشی، به ویژه در تولید دسته ای کوچک، صرفه جویی کند. به همین دلیل، شرکت A برون سپاری حمل و نقل برون مرزی را به sh  دریافت توسط تیم لجستیک داخلی.

کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 2 کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان

سوم، شرکت قصد دارد از 3PL برای کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان ،؟

از جمله تعیین سطح موجودی مناسب برای هر نوع محصول و سیاست‌های موجودی مناسب، درخواست کند. این شرکت اخیراً عملکرد چهار 3PL جایگزین (A1، A باربری زنده رود 2، A3 و A4) را ارزیابی کرده است. هدف از این ارزیابی تعیین عملکرد 3PL از نظر توانایی برآوردن بیشتر نیازهای شرکت بود. پاراگراف های زیر کاربرد رویکرد پیشنهادی را با استفاده از رویکرد گام به گام نشان می دهند:مرحله 1:.

ذینفعان شرکت را شناسایی کنید؟

برای ارزیابی و انتخاب بهترین 3PL برای.

سه سرویس فوق، ابتدا ذینفعان شرکت؟

که در فرآیند انتخاب نظر دارند، شناسایی .

شدند. در این مورد، چهار دسته وجود دارد؟

: امور مالی، تدارکات/حمل و نقل، تولید و بازاریابی.

 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.