اسباب کشی منزل در اصفهان | حمل گاوصندوق در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | حمل گاوصندوق در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar


اسباب کشی منزل در اصفهان | حمل گاوصندوق در اصفهان | باربری زنده رود  | sfahanbar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

تمام جفت‌ های ناساز گار حداکثری از مجموعه پلکان؟

0 ^یک b AG وجود دارد که اسباب کشی منزل اصفهان ؟

ورود قطار باید قبل از حرکت آن اتفاق بیفتد (ترتیب!

هنوز اجباری نشده است. این را می توان با برقراری ؟

فهرست تصاوير

شکل 1 اسباب کشی منزل اصفهان

شکل 2 حمل گاوصندوق اصفهان

تمام جفت‌ های ناساز گار حداکثری از مجموعه پلکان؟

مسدود کننده اسباب کشی منزل در اصفهان برای ðt، p، t0، p0Þ را می‌توان در Oðk2Þ با k¼ 9At، p9þ9Dt0، p0 9 با استفاده از الگوری زیر محاسبه کرد. ithm:1. یک لیست مرتب شده F از At, p بر اساس زمان رسیدن به سکوی p ایجاد کنید.2. یک لیست مرتب شده G از Dt0، p0 بر اساس زمان حرکت در سکوی p0 ایجاد کنید.3. فقط آن دسته از bAF را نگه دارید که با حمل گاوصندوق در اصفهان بلوک ناسازگار هستند.^0 argmin 0 AGðgð b 0 با زودترین حرکتing stairway b : ÞÞ¼ b ^0زمان در G: F:¼ fbAF9b ناسازگار با b g.4. اگر F ¼ | یا G ¼ | متوقف کردن.شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان را نشان مي دهد.

اجازه دهید اسباب کشی منزل در اصفهان U:¼ F.6. ^ 0 AG9b 0 ناسازگار sfahanbar استبا b:¼ argminb AU ðgðbÞÞ تعریف V:¼ fb^با bg.7. اجازه دهید G:¼ GV.8. جریان (U,V) را به عنوان یک جفت ناسازگار حداکثری از مجموعه راه پله ها ذخیره کنید.9. از مرحله 3 تکرار کنید.واض حمل گاوصندوق در اصفهان ح است که دو مرحله اول شامل مرتب کردن یک لیست است و بنابراین می توان در زمان Oðk log kÞ انجام داد. مراحل تکراری 3 تا 8 در هر تکرار حداقل یک عنصر را در F یا G حذف می کنند^ باید یا یک bAF که با b سازگار است وجود داشته باشد یا وجود داشته باشد

اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان

0 ^یک b AG وجود دارد که اسباب کشی منزل در اصفهان ؟

با b ناسازگار است. اگر هیچ کدام اینطور نیست، الگوریتم در مرحله 4 متوقف می شود. بنابراین مراحل 3 تا 8 حداکثر بار O(k) با حجم کاری کلی O(k) اجرا می باربری زنده رود شوند: مراحل 3 و 6 را می توان با جستجوی دودویی انجام داد (OðlogðkÞ ، اما ایجاد (U,V) و ذخیره آنها در حمل گاوصندوق در اصفهان مراحل 5، 7 و 8 نیاز به O(k) دارد. بنابراین کل رویه خاتمه می یابد و در Oðk2Þ اجرا می شود.علاوه بر این، توجه کنید که فقط محدودیت‌های مبتنی بر حداکثر جفت‌های ناسازگار باید گنجانده شوند.

زیرا آنها بر محدودیت اسباب کشی منزل در اصفهان ‌هایی که مبتنی بر جفت‌های ناسازگار غیرحداکثر هستند، غالب هستند، وG. Caimi و همکاران. / Computers & Operations Research 39 (2012) 2578–2593 258یک اتصال را می توان به هر قیمتی حفظ کرد، به سادگی با افزودن یک محدودیت اجباری ct، t0 ¼ 1.5.2.4. استفاده مناسب از سکو در ایس حمل گاوصندوق در اصفهان تگاه مرکزی راه‌آهن (معادل (5.6)، نابرابر (5.7)، (5.8))سه مرحله مدل سازی لازم برای دستیابی به استفاده مناسب از سکو در ایستگاه مرکزی راه آهن وجود دارد:1. قطاری که به یک سکو می رسد باید از همان سکو برای حرکت استفاده کند.2.

 ورود قطار باید قبل از حرکت آن اتفاق بیفتد (ترتیب!

زمانی مناسب).3. یک اسباب کشی منزل در اصفهان سکو حداکثر می تواند توسط یک قطار در هر زمان مورد استفاده قرار گیردهر مرحله با استفاده از انواع مختلفی از محدودیت‌ها مدل‌سازی می‌شود:1. استفاده از همان سکو برای ورود و خروج. قطارها باید در همان سکوی ورود و خروج، یعنی پلکان مسدود کننده ورود تعیین شده و پلکان های مسدود کننده خروج حمل گاوصندوق در اصفهان تعیین شده باید به ترتیب از همان سکو استفاده کنند. محدودیت های زیر به فرمول اضافه شده است برای هر پلت فرم ممکن pX Xxb xb0 ¼ 0, 8pAPt , 8t AT: ð5:6Þb AAt، p b0 ADt، pاز آنجایی که .شکل 2 حمل گاوصندوق در اصفهان را نشان مي دهد.

متغیرهای تصمیم اسباب کشی منزل در اصفهان باینری و با (5.2) و (5.3) هستند.تنها دو راه برای تحقق (5.6) وجود دارد:قطاری نمی رسد و از یک سکو خارج نمی شود. هر دو مجموع صفر هستند و بنابراین تفاوت بین مجموع نیز صفر است.یک قطار (به طور منحصر به فرد) می رسد و (به طور منحصر به فرد) از یک سکو خارج می شود. هر دو مجموع یک هستند و بنابراین تف حمل گاوصندوق در اصفهان اوت بین مجموع صفر است.2. رویداد ورود قبل از رویداد خروج. بر اساس گام اول فوق، قطار در واقع تضمین شده است که از یک سکو برای ورود و خروج استفاده کند، اما ترتیب زمانی صحیح رویداد ورود و

حمل گاوصندوق در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

حمل گاوصندوق در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 2 حمل گاوصندوق در اصفهان

 هنوز اجباری نشده است. این را می توان با برقراری ؟

ارتباط بین قطار به خود اسباب کشی منزل در اصفهان در همان سکو بر اساس نابرابری های اتصال (5.5) انجام داد، جایی که در محاسبه حداکثر مجموعه های ناسازگار، حداقل زمان ماندگاری به جای حداقل زمان اتصال استفاده می شود:0r1 X Xxb xb0، U DAt، p، V DDt، p; ðU، VÞb AU b0 AV ð5:7Þحداکثر: ناکامل:; 8pAPt 8t AT:3. اشغال پلت فرم منحصر به فرد. حمل گاوصندوق در اصفهان حتی اگر ترتیب زمانی صحیح ورود و خروج قطار t در سکوی p مدل‌سازی شود، ممکن است قطار دیگری از سکوی p برسد یا از آن خارج شود.

در حالی که قطار t در حال sfahanbar  حاضر آن سکو را اشغال کرده است. برای حذف احتمال این وضعیت، مجموعه دیگری از محدودیت ها تحمیل می کند که یک سکو می تواند حداکثر توسط یک قطار در هر نقطه از زمان اشغال شود. از آنجایی که زمان رسیدن  باربری زنده رود احتمالی قطارها توسط محدود بودن مقدار محدود می شودورود مسدود کردن پلکان، کافی است.

فقط این نقاط زمانی رسیدن را در نظر بگیرید؟

AfaðbÞ9bAA:;pg.به منظور شمارش تعداد.

قطارهایی که در حال حاضر در یک سکو ؟

هستند، تفاوت بین تعداد ورودی‌های.

گذشته و فعلی و تعداد قطارهای خروجی را؟

خروج مشروط به حداقل زمان ماندگاری فنی-فنی.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.