اسباب کشی منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar


اسباب کشی منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان  | باربری زنده رود  | sfahanbar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

و حدود نیم ساعت به ایستگاه های اصلی می رسند؟

شکل 10. زمان لازم برای حل مسائل اسباب کشی منزل اصفهان!

(الف) تعداد مسیرهای در نظر گرفته شده بر کیفیت راه؟

0:0001g و مقادیر هدف به دست آمده در سناریوهای!

فهرست تصاویر

شکل 1  اسباب کشی منزل اصفهان

شکل 2 حمل اثاثیه منزل اصفهان

و حدود نیم ساعت به ایستگاه های اصلی می رسند؟

و حرکت اسباب کشی منزل در اصفهان می کنند. از یک نبض عدم امکان پذیری که در طول شبیه سازی رخ می دهد نشان می دهد که تعداد مسیرهای جایگزین مدل شده و نقاط زمانی رسیدن (خروج) گاهی اوقات کافی نیست (بخش 5.4 را به یاد بیاورید). در این موارد، نقاط زمانی اضافی به مدل اضافه شد و نمونه مشکل حاصل حل شد. در شکل 13 (الف) امکانات مسیریاب حمل اثاثیه منزل در اصفهان  ی برای هر قطار به 13 مسیر محدود شده بود و در نتیجه بسیاری از غیرممکن‌ها رخ داد که باید با زمان‌بندی مجدد قطارها برطرف می‌شد. با انعطاف‌پذیری مسیریابی بیشتر، یعنی حداکثر 130 مسیر برای هر قطار، می‌توان در شکل 13 (ب) مشاهده کرد.شکل 1  اسباب کشی منزل در اصفهان را نشان می دهد.

که عدم ام اسباب کشی منزل در اصفهان کان‌پذیری بسیار کمتری رخ می‌دهد و به‌علاوه، معمولاً در ساعات اوج مصرف که قطارهای زیادی باید برنامه‌ریزی شوند، رخ می‌دهند.اندازه‌گیری کیفیت زمان‌بندی مجدد دشوار است، زیرا نتایج بر اساس محیط شبیه‌سازی ما هستند و مقایسه با عملکرد عملیاتی فعلی را ممنوع می‌کنند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که پتانسیل رویکرد خود را با مقایسه شبیه‌سازی‌های مختلف در محیط خود برجسته کنیم. یعنی،  sfahanbar ما امکانات مسیری حمل اثاثیه منزل در اصفهان  ابی موجود را از یک شبیه‌سازی به شبیه‌سازی بعدی تغییر دادیم و تعداد اتصالات قطع شده و میزان تأخیرهای رخ داده را ثبت کردیم (شکل 14(a)). عملیات در شبیه سازی های ما می تواند

اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 1  اسباب کشی منزل در اصفهان

شکل 10. زمان لازم برای حل مسائل اسباب کشی منزل در اصفهان!

خطی باینری (0% شکاف) کمتر از یک دقیقه و به طور متوسط ​​حدود 6 ثانیه بود.شکل 12. تعداد قطارهای تعیین نشده که در طول شبیه سازی زمان گسسته برنامه ریزی مجدد شدند.شکل 11. اندازه نمونه های مشکل زمان بندی مجدد قطار. (الف) باربری زنده رود  تعداد متغیرهای باینری نمونه‌های مسئله در طول شبیه‌سازی زمان گسسته. (ب) تعداد محدودیت‌های نمونه‌ها حمل اثاثیه منزل در اصفهان  ی مسئله در طول شبیه‌سازی زمان گسسته.G. Caimi و همکاران. / Computers & Operations Research 39 (2012) 2578–2593 2591شکل 14. تأثیر تعداد مسیرهای در نظر گرفته شده بر کیفیت راه حل و زمان های محاسبه.

عبور از درگاه ور اسباب کشی منزل در اصفهان ودی ثابت می شود. این تاخیرها را می توان بر اساس توابع نمایی اصلاح شده نمونه برداری کرد [25]FðxÞ ¼ 1 p e l x, x40,که در آن p درصد مورد انتظار قطارهای ورودی با تأخیر است و l متقابلاً متناسب با تأخیر مورد انتظار است. برای نمونه‌برداری از مقادیر تاخیر برای قطارها، محاسبه می‌شود2590 G. Caimi et al. / کامپیوترها و ت حمل اثاثیه منزل در اصفهان  حقیقات عملیات 39 (2012) 2578-2593معکوس مقادیر نمونه برداری یکنواخت yt A½0. 1، 8 تن AT به عنواF 1ðyt Þ ¼ 1 ln 1 yt :l pبرای مدل‌سازی تغییرات پیش‌بینی از یک نقطه زمانی برنامه‌ریزی به نقطه بعدی، نمونه‌هایی از توزیع‌های عادی اضافه کردیم

 (الف) تعداد مسیرهای در نظر گرفته شده بر کیفیت راه؟

حل تأثیر می گ اسباب کشی منزل در اصفهان ذارد. (ب) کل زمان محاسبات برای شبیه سازی، حتی با در نظر گرفتن 70 مسیر در هر قطار، کم باقی می ماند.شکل 15. مبادله بین تاخیرها و اتصالات. هر نقطه با شبیه سازی یک روز کامل، سناریوی تاخیر اولیه انتخابی و نسبت وزن هدف انتخابی محاسبه می شود.با در نظر گرفتن مسیرهای بیشتر در زمان بندی مجدد، در حالی حمل اثاثیه منزل در اصفهان  که زمان های محاسبه را کوچک نگه می دارند، به طور قابل توجهی بهبود می یابند. برای مسیرهای بسیار کمی، زمان شبیه‌سازی به عنوان چارچوب افزایش می‌یابد.شکل 2 حمل اثاثیه منزل در اصفهان را نشان می دهد.

باید با بسیاری از ناتوا اسباب کشی منزل در اصفهان نی ها دست و پنجه نرم کند. علاوه بر این، می توان مشاهده کرد که کیفیت راه حل به دلیل بهینه سازی های محلی در طول شبیه سازی به طور یکنواخت بهبود نمی یابد.2592 G. Caimi et al. / کامپیوترها و تحقیقات عملی حمل اثاثیه منزل در اصفهان  ات 39 (2012) 2578-25936.6. مبادله هدف: تاخیر در مقابل اتصالات به منظور نشان دادن مبادله بین وقوع تاخیر و اتصالات شکسته، ما یک روز عملیاتی را برای 10 سناریوی تاخیر مختلف شبیه‌سازی کردیم. علاوه بر این، شبیه‌سازی برای نسبت‌های ضرایب مختلف اهداف، یعنی wC = wA ¼ wC = wD Af10 تکرار شد. 1، 0:1، 0:05، 0:04، 0:03، 0:025، 0:01، 0:001،

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 2 حمل اثاثیه منزل در اصفهان

0:0001g و مقادیر هدف به دست آمده در سناریوهای!

مختلف به طور م اسباب کشی منزل در اصفهان یانگین محاسبه شدند (شکل 15 را ببینید). چارچوب کنترل زمان گسسته حلقه بسته شرح داده شده در هر مرحله برنامه ریزی یک مشکل محلی زمانی را حل می کند، و در نتیجه، یافتن راه حل های بهینه برای روز عملیاتی ک حمل اثاثیه منزل در اصفهان  امل تضمین نمی شود. علاوه بر این، حل یک نمونه از مسئله زمان‌بندی مجدد با افق زمانی برنامه‌ریزی طولانی یک روز عملیاتی کامل از نظر محاسباتی امکان‌پذیر نیست. اگرچه محاسبه جبهه پارتو برای یک روز کامل غیرقابل حل به نظر می رسد، می توان آن را با روش های اکتشافی.

در هر مرحله برنامه ریزی برای مشکلات محلی زمانی تقریب زد (کورمن [10]). 7. نتیجه گیری و چشم انداز برای مدیریت ترافیک sfahanbar  راه‌آهن در مناطق پیچیده ایستگاه راه‌آهن مرکزی، ما یک سیستم پشتیبانی تصمیم را بر اساس کنترل پیش‌بینی مدل زمان گسسته پیشنهاد و اجرا کردیم. با همکاری SBB، یک مورد آزمایشی انجام شدجایی که باربری زنده رود  ما یک.

روز عملیاتی را در منطقه ایستگاه برن، سوئیس؟

مطالعه کردیم. در محیط شبیه سازی، نمونه اولیه .

توسعه یافته با موفقیت ترافیک راه آهن را برای؟

مطالعه موردی مدیریت کرد. زمان‌های .

محاسباتی سریع و در نظر گرفتن؟

دقیق نظریه زمان مسدود کردن.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.