اسباب کشی منزل در اصفهان | کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar


اسباب کشی منزل در اصفهان | کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود  | sfahanbar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

6 0 x > t3 جایی که t1 نشان‌دهنده حداقل مقدار؟

با استفاده از معادله استفاده اسباب کشی منزل اصفهان  ؟

6 74 n2 a~nn که در آن n تعداد عناصر را نشان ؟

31 a~ ¼ 6 .. 7 ¼ 6 . 7 ð Þ6 .؟

فهرست تصاوير

شکل 1 اسباب کشی منزل اصفهان

شکل 2 کارگر اسباب کشی منزل اصفهان

6 0 x > t3 جایی که t1 نشان‌دهنده حداقل مقدار؟

احتمالی t3>>>>: همه اسباب کشی منزل در اصفهان نتایج مقایسه زوجی است، t2 محتمل‌ترین مقدار و t3 حداکثر مقدار احتمالی است. برای دو عدد فازی مثلثی F1 ¼ ðt1; t2; t3Þ وF2 ¼ ðr1; r2; r3Þ با اصل پیشنهاد شده توسط زاده (1965) و ویژگی های اعداد فازی مثلثی ارائه شده توسط لیانگ و وانگ (19 کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان 91)، عملیات جبری توسعه یافته روی اعداد فازی مثلثی را می توان به صورت زیر بیان کرد: ~ ~ ¼ ð t 1 þ r1; t2 þ r2; t3 þ r3Þ ð3-2Þاضافه شدن: F1 F2تفریق ~ 1 ~ ¼ ð t 1 r1; t2 r2; t3 r3Þ ð3-3Þ.شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان را نشان مي دهد.

: F F2ضرب ~ 1 ~ ¼ ðt 1 r1; t2 r2; t3 r3Þ ð3-4 اسباب کشی منزل در اصفهان Þ: F F2~ ~ ¼ ð t 1=r1; t2=r2; t3=r3Þ ð3-5Þبخش: F1 F21 1 1 1متقابل : ; ; 3-6~ t t tF1 ¼ 3 2 1 ð Þاستفاده و تفسیر اعداد فازی مثلثی آسان است. به عنوان مثال، در مقیاس 9 نقطه‌ای، «تقریباً متوسط ​​یا 3» را می‌ باربری زنده رود توان با (2.8، 3. کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان 0، 3.1)، «تقریباً بین قوی و بسیار قوی» را می‌توان با (4.5، 6، 7.5) نشان داد. ، و عدد غیر فازی 9 را می توان با (9، 9، 9) نشان داد. در مورد اعداد فازی مثلثی که وزن های پیوسته هستند، این مقاله از روش مرکز ثقل برای غیرفازی کردن آنها .

اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان

با استفاده از معادله استفاده اسباب کشی منزل در اصفهان  ؟

می کند. (3-7):دبلیو هو و همکاران / سیستم های خبره با برنامه های کاربردی 39 (2012) 10841-10850 10843 میز 1مقیاس مقایسه زوجی AHP. تشریح اهمیت شدت 1 برابر دو فعالیت به طور مساوی به شی کمک می کنند3 معتدل اندکی بر دیگری ترجیح می دهد 5 قوی به شدت یکی را بر دیگری لطف می کند کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان 7 تسلط بسیار قوی بر آنچه در عمل نشان داده شده است9 شواهد افراطی که یکی را بر دیگری برتری می‌دهد با بالاترین مرتبه تأیید ممکن 2،4،6،8 متوسط ​​زمانی که مصالحه مورد نیاز است متقابل اعداد بالا برای مقایسه معکوس.

F ¼ Z x lF اسباب کشی منزل در اصفهان ðxÞdx Z lF ðxÞdx ð3-7Þبر اساس موارد فوق، این مقاله رویکرد QFD یکپارچه و AHP فازی را به شرح زیر پیشنهاد می‌کند: مرحله 1: ذینفعان شرکتی را که در فرآیند انتخاب 3PL نظر دارند، شناسایی کنید. مرحله 2: رتبه بندی اهمیت هر دسته sfahanbar  از ذینفعان را با استفاده از کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان AHP فازی (مرحله 2.1-2.7) تعیین کنید. مرحله 2.1: مقایسه زوجی AHP مبتنی بر فازی. یک ماتریس مقایسه زوجی فازی بسازید:2 3~ 6 a11 a12 a1n 7یک 3-8~ 6 a~ 21 a~ 22 a~ 2n 7¼ 6. . . .. 7 ð Þ 6 . . . . .. 6 7.

6 74 n2 a~nn که در آن n تعداد عناصر را نشان ؟

می دهد (یعنی 56 اسباب کشی منزل در اصفهان a~n1 a~تعداد دسته های سهامداران)، و a~ij به عدد مقایسه فازی عنصر i با عنصر j با توجه به هر معیار اشاره دارد. مقیاس 9 نقطه ای، که در جدول 1 نشان داده شده است، می تواند برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام عنصر و به چه میزان مهمتر است است کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان اده شود. مرحله 2.2: سنتز AHP مبتنی بر فازی.~ ~هر ورودی (aij) در هر ستون ماتریس A را بر آن تقسیم کنیدکل ستون ماتریس اکنون به یک نرمال تبدیل می شودماتریس مقایسه زوجی:2 ~ ~ 3P P Pa11 a12 a1nA~0 i2R a~i1 i2R a~i2 i2R a~ در 3-9.شکل 2 کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان را نشان مي دهد.

6 P2 P2 P2 76 a~21~ a~22~ اسباب کشی منزل در اصفهان a~2n~76 7i R ai1 i R ai2 i R ain¼ 6. 7 ð Þ6 . . . 76 76 . . . . . .. 766 a~n1 a~n2 a~nn 76 P P P 7a~ i1 a~ i2 a~ در4 i2R i2R i2R 5که در آن R کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان مجموعه ای از دسته های ذینفعان را نشان باربری زنده رود  می دهد،  یعنیR = {1، 2، . . . ، n}.مرحله 2.3: کامپیوتر میانگین ورودی های هر ردیف از~ 0ماتریس A برای. به دست آوردن بردار ستون:2 c1k 3 6 P i2R P i2Rn Pi2R 72 a~11 þ a~12 þ a~1n .

کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 2 کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان

31 a~ ¼ 6 .. 7 ¼ 6 . 7 ð Þ6 .؟

76 7 6 .76 c1 7 6 اسباب کشی منزل در اصفهان a i2 a~ i1 a~. 3- 10in. 6 7سی ~ a~ n a~ 74 P n1 P P nn 54 nk 5 6 76 a~i1 þ a~i2 þ a~ در 76 i2R i2R i2R 7 1 1 ~ 1 ~ þ 1 ~2 3 6 کارگر اسباب کشی منزل در اصفهان c1k a11 þc2k a12 cnk a1n 7. .c1k 2 c11k 3C ¼ 6 .. 7 ¼ 6 . 7 ð 3-116 . 7 Þ6 7 6 76 7 6 c nk 71 4 c1 a~ c1 c1 a~ 56 n1 þ a~ þ nn 76 c 7 6 1k 2k n2 nk 74 nk 5 1که در آن C

میانگین مقادیر بردار C را محاسبه کنید تا به دست آی sfahanbar د~حداکثر مقدار ویژه ماتریس A:P i2R c1kmax ¼ ik ð3-12Þnمرحله 2.6: محاسبه شاخص سازگاری:CI ¼ kmax n ð3-13Þ n 1مرحله 2.7: نسبت سازگاری را محاسبه کنید:CR ¼ .

CI ð3-14ÞRIðnکه در آن RI(n) یک شاخص؟

تصادفی است که مقدار آن وابسته به مقدار n است.

که در جدول 2 نشان داده شده است. اگر CR ؟

بزرگتر از 0.10 است، به مرحله 2.1 بروید.

در غیر این صورت به مرحله 3 بروید؟

به یک بردار جمع وزنی اشاره دارد.مرحله 2.5: .

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.